Aktualności-Ewaluacja zewnętrzna instrumentu RLKS w woj. pomorskim w latach 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Ewaluacja zewnętrzna instrumentu RLKS w woj. pomorskim w latach 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi!

Aktualności » Ewaluacja zewnętrzna instrumentu RLKS w woj. pomorskim w latach 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi!

Poniżej przekazujemy Państwu raport z przeprowadzonej prze firmę zewnętrzną Pracownię Badań "SOMA" z Torunia, ewaluacji naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zgodnie z Wytycznymi nr 10/01/2022 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Raport ewaluacyjny