Aktualności-Kolejne szkolenie wstępne dla Grupy Inicjatywnej poza nami! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Kolejne szkolenie wstępne dla Grupy Inicjatywnej poza nami!

Aktualności » Kolejne szkolenie wstępne dla Grupy Inicjatywnej poza nami!

W dniu 15 listopada br. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie odbyło się kolejne szkolenie dla członków grupy nieformalnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”. Podczas szkolenia jego uczestnicy dowiedzieli się, jak można zbudować zespół i zostać jego liderem. Ponadto przedstawione były dobre praktyki i koncepcje związane z pełnieniem funkcji lidera zespołu. Formuła szkolenia miała charakter teorii, dyskusji w grupie oraz ćwiczeń pokazujących, jak w praktyce wykorzystać wybrane narzędzia związane z zarządzaniem zespołem. Szkolenie zostało zorganizowane przez LGD PDS i prowadzone było przez doświadczonego trenera, a uczestnicy szkolenia mieli zapewnione materiały edukacyjne i catering.