Aktualności-Konsultacje nad zmianami LSR PDS na lata 2016-2023 i w statucie LGD PDS! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Konsultacje nad zmianami LSR PDS na lata 2016-2023 i w statucie LGD PDS!

Aktualności » Konsultacje nad zmianami LSR PDS na lata 2016-2023 i w statucie LGD PDS!

Zapraszamy mieszkańców powiatu bytowskiego (Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie) i powiatu słupskiego (Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Potęgowo) do udziału w konsultacjach społecznych nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016-2023 i w Statucie LGD PDS

Zmiany w LSR to przesunięcia w budżecie i planie działania pomiędzy przedsięwzięciami i zakresami tak żeby ogłosić konkursy na zakres "Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej" oraz rezygnacja z realizacji wskaźnika " Liczba przygotowanych koncepcji Smart Villages na obszarze LGD PDS " w związku z brakiem możliwości w nowej perspektywie unijnej wsparcia w tym zakresie.

Zmiana w statucie to zmiana w  § 6 pkt. 2 podpunkt a w związku z wymogami inkluzywności i dostosowania statutu  tak żeby nie ograniczał dostepu osobom fizycznym do członkostwa w organizacji, wymóg związanych z naborem wniosków na nowe LSR na lata 2023-2027.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianami i przesłanie ewentualnych uwag lub nowych propozycji zmian na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 7 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres m.heron@pds.org.pl

Formularz zgłaszania uwag do LSR PDS i statutu LGD PDS