Aktualności-Ogłaszamy nabór - Rozwój istniejących przedsiębiorstw - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Ogłaszamy nabór - Rozwój istniejących przedsiębiorstw

Aktualności » Ogłaszamy nabór - Rozwój istniejących przedsiębiorstw

Poniżej link do dokumentacji konkursowej!

Zakres (2.1.1.3.) - Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych miejsc pracy 

O wsparcie na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa mogą ubiegać się:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze LGD PDS, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na tym obszarze;
oraz
- osoby prawne  albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną , jeżeli siedziba takiej  jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze LGD PDS.
W praktyce oznacza to, że o pomoc w ramach rozwijania działalności gospodarczej mogą ubiegać się, nie tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ale również spółki prawa cywilnego oraz spółki prawa handlowego. Obszar LGD PDS obejmuje 13 gmin: gminy powiatu bytowskiego: Bytów, Miastko, Studzienice, Parchowo, Borzytuchom, Tuchomie, Trzebielino,  Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy oraz gminy powiatu słupskiego: Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Damnica i Główczyce.

- mikro lub małe przedsiębiorstwa, które wykonują działalność gospodarczą przynajmniej od 365 dni w okresie 3 lat przed dniem składania wniosku.

Kwota pomocy wynosi od 50 tys. do 200 tys. złotych – dla chcących utworzyć nowe miejsca pracy (przy minimalnej wartości projektu 50 tys. zł). Intensywność wsparcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się następujące koszty dotyczące operacji, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne:
• tzw. „koszty ogólne”, związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności
• zakupu robót budowlanych lub usług,
• zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
• najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
• zakupu nowych maszyn lub wyposażenia
• zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
• zakupu nowych rzeczy, w tym materiałów
• podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

Preferowane będą przedsięwzięcia:  
• dotyczące rozwijania działalności produkcyjnej  lub  przetwórstwa/dystrybucji lokalnych produktów (działalność, której podstawę stanowią lokalne produkty rolne) lub świadczenia usług turystycznych i okołoturystycznych  lub świadczenia usług dla grup defaworyzowanych (w tym usługi opiekuńcze dla seniorów, osób    niepełnosprawnych,  usługi na rzecz dzieci i młodzieży)
• w których wysokość wnioskowanej kwoty wynosi mniej niż 100 000 zł
• w których większy od minimalnego (30%) jest wkład własny
• w których zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy

Wypłata środków:
• wsparcie jest w formie refundacji kosztów po rozliczeniu zadania
• wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych