Aktualności-Premia na założenie działalności gospodarczej! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Premia na założenie działalności gospodarczej!

Aktualności » Premia na założenie działalności gospodarczej!

Poniżej link do dokumentacji konkursowej!

Zakres 2.1.1.1. Wsparcie zakładania dzialalności gospodarczej 

O wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej tzw. PREMIE mogą ubiegać się osoby, które:
• są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy mieszkają na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (gminy: gminy powiatu bytowskiego: Bytów, Miastko, Studzienice, Parchowo, Borzytuchom, Tuchomie, Trzebielino,  Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy oraz gminy powiatu słupskiego: Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Damnica i Główczyce)
• nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że planują podjąć działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
• w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Operacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zakłada:
• podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
• zgłoszenie się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
lub
• utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

Kwota pomocy wynosi 100 tys. złotych, a do kosztów kwalifikowanych zalicza się następujące koszty dotyczące operacji, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne:
• tzw. „koszty ogólne”, związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności
• zakupu robót budowlanych lub usług,
• zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
• najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
• zakupu nowych maszyn lub wyposażenia
• zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
• zakupu nowych rzeczy, w tym materiałów
• podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

Wypłata środków (po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy):

• pierwsza transza pomocy tj. 80 tys. zł jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

-  podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

- zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, , chyba że korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tzw. ulga na start)

- uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

• druga transza pomocy tj. 20 tys. zł jest wypłacana, jeżeli:

- operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,

-  w przypadku gdy beneficjent korzystał tzw. „ulgi na start” jeżeli zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności.