Aktualności-Rozstrzygnięte Zapytanie ofertowe nr 2/VII/2018/OWES - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Rozstrzygnięte Zapytanie ofertowe nr 2/VII/2018/OWES

Aktualności » Rozstrzygnięte Zapytanie ofertowe nr 2/VII/2018/OWES

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje, iż w związku z zakończoną procedurą składania ofert na przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych, które zostaną wykorzystane podczas szkoleń otwartych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanych w ramach realizowanego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, złożone zostały następujące oferty:

  1. SZAREK Wydawnictwo Reklama, ul. Grottgera 19, 76-200 Słupsk – oferta otrzymała 100,00 pkt.
  2. F.H.U. Europartners Mirosław Dudek, ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy – oferta otrzymała 99,11 pkt.
  3. Primacom.pl Paweł Kaczmarek, Kunowo 69B, 73-110 Stargard – w wyniku oceny formalnej oferta została odrzucona.

W związku z powyższym oferta złożona przez SZAREK Wydawnictwo Reklama otrzymała najwyższą ocenę i tym samym została wybrana przez Zamawiającego.