Aktualności-Społeczni Aktywni! Zapraszamy do konkursu! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Społeczni Aktywni! Zapraszamy do konkursu!

Aktualności » Społeczni Aktywni! Zapraszamy do konkursu!

Ogłaszamy konkurs na małe projekty! Jeśli macie pomysł na realizację inicjatywy aktywizującej i/lub integrującej społeczność lokalną, ale nie macie osobowości prawnej lub potrzebujecie niewielkie wsparcie finansowe i chcecie uniknąć skomplikowanych rozliczeń - ten konkurs jest właśnie dla Was!

Konkurs skierowany do grup formalnych i nieformalnych działających na obszarze LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Maksymalna dotacja: 2 000,00 zł

Alokacja środków: 20 000,00 zł

Wsparciem obejmujemy projekty, które zakładają:

  • wspieranie działalności edukacyjnej, integrującej świetlic (organizacja czasu wolnego mieszkańców w każdym wieku, z naciskiem na edukację pozaszkolną, nabywanie nowych umiejętności/kwalifikacji)
  • wspieranie kultury na obszarze LSR (np. organizacja wydarzeń kulturalnych poprzez zaangażowanie mieszkańców do czynnego udziału w procesie tworzenia np. spektaklu, od organizacji do odegrania roli, podniesienie świadomości roli i znaczenia kultury w życiu społecznym miejscowości i regionu)
  • wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych (w tym: organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń/inicjatyw angażujących grupy defaworyzowane w charakterze organizatorów/twórców oraz odbiorców)
  • akcje i działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin)
  • inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne.

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu, który wraz z wzorami innych dokumentów znajduje się pod poniższym linkiem:

http://pds.org.pl/inicjatywy-lgd/spoleczni-aktywni.html

Zachęcamy do udziału.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura. Osobą wyznaczną do kontaktu w sprawie konkursu Społeczni Aktywni jest Pani Sylwia Wyrzykowska (tel. 59 81 32 206, s.wyrzykowska@pds.org.pl)