Aktualności-Szkoła Liderów! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Szkoła Liderów!

Aktualności » Szkoła Liderów!

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej skierowana jest do przedstawicieli/lek środowiska lokalnego, osób zaangażowanych w działalność na rzecz tegoż środowiska, działających w obszarze przedsiębiorczości społecznej – rozwiązujących problemy społeczne i wspierających rozwój swoich społeczności.

Do udziału w Szkole Liderów Ekonomii społecznej zapraszamy: przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, instytucji publicznych oraz lokalnych animatorów/rek, wolontariuszy/szki oraz członków/członkinie grup nieformalnych/grup inicjatywnych.

Liczba miejsc: 12

Czas trwania: Szkolenie obejmuje 6 jednodniowych spotkań, łącznie 42 godziny.

Tematy szkoleń:

  1. Ja jako LIDER.
  2. LIDER buduje.
  3. LIDER prezentuje.
  4. LIDER komunikuje się.
  5. LIDER działa.
  6. Przedsiębiorca czy LIDER.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać mailowo na adres: p.pradella@pds.org.pl do dnia 21 listopada 2019 roku.

Więcej informacji pod nr tel.: 533  339 188

O zakwalifikowaniu się do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej wszyscy/tkie kandydaci/tki zostaną powiadomieni/one indywidualnie.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz opiekę nad osobami zależnymi.

Zaproszenie 

Formularz zgłoszeniowy