Aktualności-Zapytanie ofertowe nr 1/IV/2022/OWES! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Zapytanie ofertowe nr 1/IV/2022/OWES!

Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 1/IV/2022/OWES!

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu 2 szkoleń otwartych w zakresie wykorzystywania podstawowych i zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego oraz zwiększenia ergonomii pracy z arkuszem dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim organizowanych w ramach przedmiotowego projektu.

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2