Zapraszamy NGO i JST na konferencję „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania”!

W dniu 24 marca 2017 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, przy ul. Podzamcze 34 odbędzie się konferencja poświęcona „Ekonomii społecznej – możliwości i wyzwania”, której organizatorem jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. 

Głównym celem konferencji jest promocja ekonomii społecznej oraz wymiana myśli i doświadczeń w odniesieniu do ekonomizacji organizacji pozarządowych, walki z ubóstwem i wykluczeniem społeczno-zawodowym, tworzenia nowych miejsc pracy, stwarzając w ten sposób miejsce przyjazne dla efektywnej reintegracji społecznej i zawodowej w subregionie słupskim.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Czym jest ekonomia społeczna i dlaczego warto ją wspierać na gruncie lokalnym?
  2. Jaką rolę w środowisku lokalnym odgrywają Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej?
  3. W jaki sposób władze samorządowe mogą efektywnie wspierać rozwiązania w obszarze ekonomii społecznej?
  4. Z jakich dobrych praktyk warto brać przykład?

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele/ki lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, władz samorządowych i wojewódzkich oraz ekspertów w/w zakresie. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy z zakresu ekonomii społecznej jako instrumentu wykorzystywanego do minimalizowania zjawiska wykluczenia społeczno-zawodowego.

Program konferencji

Formularz rekrutacyjny