Jezioro Wicko gmina Postomino - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Jezioro Wicko gmina Postomino

Gmina Postomino – „Budowa pomostu widokowego nr 1 na jeziorze Wicko w miejscowości Jezierzany”

Wartość operacji: 289 137,66 zł
Kwota wnioskowana: 118 499,00 zł
Kwota przyznana wg umowy: 118 499,00 zł

Główny cel tej operacji został określony jako podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Jezierzany poprze budowę pomostu widokowego. Realizacja projektu przyczyniła się poprawie jakości życia na obszarach wiejskich w wyniku wzrostu liczy turystów odwiedzających miejscowość oraz podniesieniu standardu świadczonych usług w zakresie turystyki i rekreacji. W ramach danej operacji w miejscowości Jezierzany powstała infrastruktura turystyczna w postaci pomostu widokowego składającego się z trzech elementów:
- kładki głównej – 115,5 m2
- głowicy pomostu – 120,0 m2
- kładki ratowniczej – 39,0 m2
Łączna powierzchnia mostu wynosi 274,5 m2, a wysunięcie w głąb jeziora 215 m. Głowica pomostu zaopatrzona jest w 8 drabinek, punkty kół ratunkowych i siedem punktów – „wejść” od wody. Kładkę główną połączono z istniejącą groblą. W miejscu kładki bocznej, gdzie wytyczono miejsce dla ratownika oznaczono kąpielisko.
Nowo powstała infrastruktura turystyczna stała się miejscem rekreacyjno – wypoczynkowym z którego równie chętnie jak mieszkańcy Wicka korzystają odwiedzający region nadmorski turyści. Inwestycja przyczyniła się do poprawy stanu infrastruktury społecznej oraz wizerunku wsi, poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego, jakim niewątpliwie dysponuje Gmina Postomino.
Inwestycja zrealizowana została na terenie położonym na Obszarze Chronionego Krajobrazu pn. „Pas Pobrzeża na zachód od Ustki”. Charakterystyczne są tu zbiorowiska roślinne plaż, wydm i klifów oraz rozległych, zatorfionych równin wraz z jeziorem Wicko na ich zapleczu. Obszar ten należy do wyróżnionych w systemie Corine jako ostoja ptasia – „Koszalińsko – słupski Pas Nadmorski”. Poprzez zagospodarowanie turystyczne Jeziora Wicko w postaci budowy pomostu widokowego nastąpiło znaczne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, jakim jest inwazyjne korzystanie z pasa roślinności przybrzeżnej przez odwiedzających oraz niepokojenie ptactwa w ich biotopach lęgowych.
Dzięki zrealizowanej operacji na Jeziorze Wicko powstał punkt widokowy wraz z miejscem służącym do obserwacji i nasłuchiwania nadjeziornego ptactwa, co zdecydowanie zniwelowało stopień niszczenia środowiska na tym obszarze.