Oskowo gmina Cewice - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Oskowo gmina Cewice

Gmina Cewice - "Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice"

Wartość operacji: 209 737,05 zł
Kwota wnioskowana: 102 289,00 zł
Kwota przyznana wg umowy: 101 346,00 zł

Oskowo jest niewielką wsią oddaloną o 6 km od  gminnej miejscowości Cewice. Realizacja projektu w ramach którego zagospodarowano teren rekreacyjno – wypoczynkowy przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców tej miejscowości oraz do podniesienia atrakcyjności dla odwiedzających ją osób z zewnątrz. Główną ideą i celem realizowanego projektu było podniesienie jakości infrastruktury społecznej i turystycznej miejscowości Oskowo poprzez budowę placu zabaw, altany, grilla i miejsca na ognisko wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w centrum wsi. Nowo powstała infrastruktura wyposażona jest ciągi piesze, ławki, ławostoły oraz śmietniki, zapewniając mieszkańcom pełną swobodę korzystania z niej.
Celami szczegółowymi operacji określono jako:

  • poprawa wizerunku wsi,
  • stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Oskowa oraz turystów wypoczywających w Oskowie
  • integracja mieszkańców miejscowości poprzez stworzenie miejsca do organizowania spotkań, zabaw i innych imprez wiejskich i gminnych
  • stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci z miejscowości Oskowo.

Operacja przyczyniła się nie tylko do realizacji założonych celów, ale dodatkowo wpłynęła pozytywnie na poczucie tożsamości mieszkańców Oskowa, dzięki nowemu miejscu spotkań jakie powstało w ramach projektu przyczyniła się do wzmożonej integracji mieszkańców i osób przyjezdnych. Polepszyła wizerunek wsi dzięki znacznej poprawie estetyki centrum miejscowości. Za utrzymanie nowo powstałej infrastruktury odpowiedzialni są mieszkańcy Oskowa, co zapewne przyczyni się w zachowaniu placu zabaw w porządku oraz zapewni trwałość projektu. Poprzez utworzenie nowego punktu spotkań mieszkańców Oskowo zyskało również nową ciekawą infrastrukturę, która służyć będzie przy organizowaniu imprez integracyjnych, festynów okolicznościowych do udziału w których zapraszani będą mieszkańcy okolicznych wsi, przyczyniający się tym samym nawiązaniu szerszej współpracy i integracji społeczności lokalnej.