Sominy gmina Studzienice - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Sominy gmina Studzienice

Gmina Studzienice – „Modernizacja Budynku Szkoły w Sominach do celów promocyjnych Gminy Studzienice”

Wartość operacji: 694 396,80 zł
Kwota wnioskowana: 569 177,71 zł
Kwota przyznana wg umowy: 335 814,00 zł

Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do infrastruktury publicznej przeznaczonej na cele promocji Gminy Studzienice i związanych z nią produktów oraz usług regionalnych, poprzez modernizację i remont zabytkowej szkoły w Sominach. Realizując projekt dostosowano i doposażono obiekt, aby pełnił funkcję izby pamięci regionalnej, pokojów noclegowych, biura skansenu regionalnego, placówki do przeprowadzania szkoleń regionalnych z różnych dziedzin i przedsięwzięć społecznych, gospodarczych i samorządowych oraz również szkoleń dotyczących programów unijnych związanych m.in. z aplikowaniem o środki pochodzące z Unii Europejskiej. Dawną szkołę wyposażono w profesjonalną salę konferencyjną do przeprowadzania spotkań, organizacji zjazdów szkoleniowych, seminariów i miejsce wsparcia dla organizacji pozarządowych, zaplecze gastronomiczne, wyposażenie kuchenne i sanitarne. Modernizacja obiektu przyczyniła się do podwyższenia standardu jakości życia lokalnego mieszkańców Gminy Studzienice.
Modernizacji budynku szkoły w Sominach przyczyniła się do wzrostu aktywizacji i integracji społeczeństwa do podejmowania działań o charakterze społecznym oraz mobilizację mieszkańców w rozwój kultury, edukacji, sportu, turystyki i promocji na terenie gminy.
Inwestycja ma istotny wpływ na rozwój promocji gminy, wzrost liczby turystów i potencjalnych inwestorów, wzrost zaangażowania społecznego mieszkańców oraz aktywizacji i integracji lokalnej. Dzięki nowo powstałemu punktowi spotkań widać wyraźne zacieśnienie współpracy międzysektorowej, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość takich kontaktów. Utworzenie izby regionalnej promującej produkty i usługi regionalne m.in. kuchnia regionalna, malowidła, ozdoby, rzeźby, wystawy haftów i strojów kaszubskich, ekspozycje muzycznych instrumentów regionalnych itp., a stworzenie bazy szkoleniowo-konferencyjnej (nieodpłatna, działalność na cele promocyjne Gminy Studzienice) daje możliwość organizowania w Szkole coraz to ciekawszych propozycji np. szkoleniowych, przygotowanych na najwyższym poziomie, dzięki powstałej infrastrukturze.
Modernizacja budynku szkoły w Sominach przyczynił się do rozwoju tak infrastrukturalnego jak i społecznego Gminy Studzienice, dając jej mieszkańcom ciekawą lokalizację działań integracyjnych.