Oskowo gmina Cewice

Gmina Cewice – „Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice”