„Społeczni – Aktywni” – konkurs na małe granty

Ogłaszamy konkurs pn. „Społeczni – Aktywni” na realizację małych grantów przez grupy formalne i nieformalne tj.: rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, koła zainteresowań, sekcje animujące aktywność lokalną, organizacje pozarządowe itp.

Celem konkursu „Społeczni – Aktywni” jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej
oraz integracji społecznej, w tym wspieranie wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez m.in.:

 • wspieranie działalności edukacyjnej, integrującej świetlic (organizacja czasu wolnego mieszkańców w każdym wieku, z naciskiem na edukację pozaszkolną, nabywanie nowych umiejętności/kwalifikacji)
 • wspieranie kultury na obszarze LSR (np. organizacja wydarzeń kulturalnych poprzez zaangażowanie mieszkańców do czynnego udziału w procesie tworzenia np. spektaklu, od organizacji do odegrania roli, podniesienie świadomości roli i znaczenia kultury w życiu społecznym miejscowości i regionu)
 • wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych (w tym: organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń/inicjatyw angażujących grupy defaworyzowane w charakterze organizatorów/twórców oraz odbiorców)
 • akcje i działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin)
 • inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne.

 

W ramach konkursu przewiduje się przyznanie dotacji inicjatywom, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców/grup defaworyzowanych, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze aktywności lokalnej,
 • wspierają i promują obszar LSR/LGD oraz jego mieszkańców,
 • wynikają z konkretnych, zbadanych potrzeb społeczności lokalnej,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i racjonalne koszty realizacji, które zgodne są z podstawionym celem i przyczynią się do jego osiągnięcia,
 • zostaną realizowane przy bezpośrednim zaangażowaniu mieszkańców i instytucji życia lokalnego danej miejscowości – samorządów, przedsiębiorców, organizacji społecznych, itp.
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne
 • zakładają skuteczną i szeroko zakrojoną akcję promocyjną inicjatywy
 • są nieodpłatne dla uczestników/odbiorców

Konkurs trwa od 5 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r. Poniżej zamieszczamy Regulamin, formularz wniosku oraz inne dokumenty dotyczące konkursu. Zachęcamy do udziału!

 

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Społeczni Aktywni – regulamin (aktualizacja z dn. 13.01.2018 r. )
 2. Społeczni Aktywni – formularz wniosku
 3. Społeczni Aktywni – oświadczenie do zdjęć
 4. Społeczni Aktywni – oświadczenie Wnioskodawcy
 5. Społeczni Aktywni – umowa na realizację zadania
 6. Społeczni Aktywni – sprawozdanie z realizacji zadania
 7. Spoleczni_Aktywni_dokumenty_aktual_13.01.2018_zip

Aktualizacja Regulaminu konkursu „Społeczni – Aktywni” dotyczy zmiany sumy punktów możliwych do uzyskania w ocenie – zmiana w Cz.III pkt. 5 Regulaminu (zaznaczona kolorem zielonym).