„Ulga na start” dla zakładających przedsiębiorstwo w ramach premii

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wprowadzającej m.in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dotyczące możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw. ‚ulgi na start”, informujemy, iż beneficjenci poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli działalności gosp. we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy do dnia 30 kwietnia 2018 r., mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy. Zgodnie z ww. artykułem przedsiębiorca będący osobą fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

 

Informujemy zatem, iż wszyscy beneficjenci, chcący skorzystać z tzw. ulgi na strat, powinni złożyć z wnioskiem o płatność pierwszej transzy Oświadczenie dotyczące korzystania z w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Więcej informacji w piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. „ulgi na start” z dn. 10.05.2018 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA „ULGA NA START”