Aktualności-Szkoła Liderów! - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Szkoła Liderów!

Aktualności » Szkoła Liderów!

Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza przedstawicieli NGO, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej do bezpłatnego udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej.

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej skierowana jest do przedstawicieli/lek środowisk lokalnych działających w obszarze przedsiębiorczości społecznej – rozwiązujących problemy społeczne i wspierających rozwój swoich społeczności.

Do udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej zapraszamy: przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, instytucji publicznych, lokalnych animatorów/rek, wolontariuszy/szki oraz członków/członkinie grup nieformalnych/grup inicjatywnych.

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej będzie prowadzona w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, ul. Podzamcze 34.

Liczba miejsc: 12

Czas trwania: Szkolenie obejmuje 6 jednodniowych spotkań, łącznie 42 godziny.

Tematyka szkoleń:

1. Budowanie relacji z otoczeniem, rola lidera w organizacji

2. Wystąpienia publiczne

3.  Media społecznościowe, rozwiązania chmurowe np. dysk google, google drive

4. Pozyskiwanie środków na działania w organizacji

5. Team coaching zespołowy

6. Zarządzanie zmianą w organizacji

Formularz zgłoszeniowy można przesyłać mailowo na adres: p.pradella@pds.org.pl do dnia 17 września 2021 roku.

Więcej informacji pod nr tel.: 533 339 188

O zakwalifikowaniu się do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej wszyscy/tkie kandydaci/tki zostaną powiadomieni/one indywidualnie.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz opiekę nad osobami zależnymi.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy