Społeczni Aktywni - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Społeczni Aktywni

Społeczni Aktywni

Celem konkursu „Społeczni – Aktywni” jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej
oraz integracji społecznej, w tym wspieranie wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, poprzez m.in.:

  • wspieranie działalności edukacyjnej, integrującej świetlic (organizacja czasu wolnego mieszkańców w każdym wieku, z naciskiem na edukację pozaszkolną, nabywanie nowych umiejętności/kwalifikacji)
  • wspieranie kultury na obszarze LSR (np. organizacja wydarzeń kulturalnych poprzez zaangażowanie mieszkańców do czynnego udziału w procesie tworzenia np. spektaklu, od organizacji do odegrania roli, podniesienie świadomości roli i znaczenia kultury w życiu społecznym miejscowości i regionu)
  • wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych (w tym: organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń/inicjatyw angażujących grupy defaworyzowane w charakterze organizatorów/twórców oraz odbiorców)
  • akcje i działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin)
  • inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne

 

Edycja II (ogłoszenie 30.10.2018 r.; termin zgłoszeń: 15.12.2018 r. - ponieważ 15. grudnia przypada w sobotę możliwe jest dostarczenie dokumentów w poniedziałek, 17.12.2018 r.)

- Regulamin konkursu Społeczni - Aktywni edycja II

- Formularz wniosku Społeczni - Aktywni edycja II

- Oświadczenie o zdjęciach Społeczni - Aktywni edycja II

- Umowa (wzór) Społeczni - Aktywni edycja II

- Oświadczenie RODO 19.4 

- Oświadczenie RODO 19.4 do list obecności

- Oświadczenie RODO 19.4 dla uczestników wydarzeń

- Sprawozdanie z realizacji inicjatywy Społeczni - Aktywni edycja II