Wzory wniosków i umów - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Wzory wniosków i umów

I. GRANTY - wzory dokumentów:


II. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - wzory dokumentów:


III. OPERACJE INNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I SPOŁECZNE - wzory dokumentów:


IV. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - wzory dokumentów: