Projekty Fundacji PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Projekty Fundacji PDS

„Od pomysłu do realizacji – szkolenie dla liderów lokalnych”

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uzyskała dofinansowanie w wysokości 49 978,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX na projekt pn.„Od pomysłu do realizacji – szkolenie dla liderów lokalnych”, którego celem było przeszkolenie grupy 20 liderów lokalnych w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z tworzeniem pomysłów, inicjatyw oddolnych i ich realizacją.
W ramach projektu zrealizowano 4 warsztaty i 2 wyjazdy studyjne dla 20 liderów lokalnych z 11 gmin (Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Tuchomie) z 2 powiatów: słupskiego i bytowskiego.
Projekt realizowany był przez okres 6 miesięcy. Uczestniczenie w Projekcie umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, wzbudzenie dyskusji, zwiększenie kompetencji psychospołecznych, podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy w zakresie funduszy unijnych i szerzenie dobrych praktyk w środowisku lokalnym.

Przygotowanie i wydanie komiksu pt. „Wakacje w raju”

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uzyskała dofinansowanie w wysokości 99 322,00 zł w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na przygotowanie i wydanie komiksu pt. „Wakacje w raju” w wersji papierowej i elektronicznej. Celem projektu była promocja dziedzictwa kulturowego i walorów turystyczno-krajoznawczych obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”. Komiks został wydrukowany w 2 000 egzemplarzy.

Przygotowanie i wydanie gry edukacyjnej pt. „Partnerstwo w Dorzeczu Słupi”

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uzyskała dofinansowanie w wysokości 186 621,75 zł w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na przygotowanie i wydanie gry edukacyjnej pt. „Partnerstwo w Dorzeczu Słupi” w wersji tradycyjnej – planszowej oraz elektronicznej. Celem projektu była promocja bogactwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego i krajobrazowego obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”. Gra edukacyjna została wydana 500 egzemplarzach.

„Zagospodarowanie terenu przy Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni na cele promocji dziedzictwa kulturowego i rekreacji turystycznej”

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uzyskała dofinansowanie w wysokości 284 559,76 zł w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na zagospodarowanie terenu Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni w małą infrastrukturę turystyczną w tym miejsca wypoczynkowe i rekreacyjne oraz na zorganizowanie imprezy promocyjnej. W ramach projektu powstały następujące elementy zagospodarowania terenu: alejki na polu rekreacyjnym, ciągi piesze wewnętrzne, wiata i inne elementy malej architektury, nasadzenie drzew, krzewów, żywopłotów i trawników na polu rekreacyjnym, kuchnia letnia z grillem i wędzarnią, ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne, parking na 8 stanowisk oraz wykonano elewację budynku Centrum Partnerstwa Lokalnego.