Zakres wsparcia: 1.2.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

  • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
    W ramach tego zakresu planujemy dofinansować projekty typu:

    • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w wyniku realizacji projektów polegających w szczególności na remoncie lub tworzeniu placów, terenów zielonych, parków, miejsc wypoczynkowych, tras spacerowych, nordic walking, tworzenie siłowni zewnętrznych, itp.
    • Rozwój szlaków turystycznych (infrastruktura i oznakowanie ścieżek i szlaków turystycznych, w tym zapewnienie dostępu do WC i śmietników na szlakach).
    • Utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (w tym: odnowienie oznakowania tras turystycznych oraz odnowienie i posadowienie nowej, uzupełniającej, infrastruktury turystycznej).
  • Kto może być wnioskodawcą?
    Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa lub jednostka sektora finansów publicznych.
  • Jaka może być wysokość dotacji?
    Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 260 tys. zł.
  • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
    W przypadku organizacji pozarządowej wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
    Jednostki sektora finansów publicznych musza zapewnić wkład własny w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych.
  • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
    Planujemy sfinansować ok. 14 projektów (dostępna pula środków wynosi 2 mln 110 tys. zł, w tym 1 mln 270 tys. dla organizacji pozarządowych oraz 840 tys. zł dla jednostek sektora finansów publicznych).
  • Jakie warunki musi spełnić projekt?
    Projekt musi:

 

Zakres wsparcia: 1.2.1.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
    W ramach tego zakresu planujemy dofinansować projekty typu:

    • Remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturalnego i historycznego.
    • Tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego.
    • Wszelkie zadania na rzecz zachowania parków podworskich i cmentarzy jako elementu dziedzictwa lokalnego.
    • Wsparcie niekomercyjnych pracowni rzemieślniczych związanych z dziedzictwem lokalnym.
    • Inne projekty związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.
  • Kto może być wnioskodawcą?
    Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych lub jednostka sektora finansów publicznych.
  • Jaka może być wysokość dotacji?
    Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć:

    • w przypadku organizacji pozarządowej albo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych – 160 tys. zł
    • w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 300 tys. zł
  • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
    • W przypadku organizacji pozarządowej wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
    • W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
    • Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych wymagany wkład własny wynosi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych.
    • Jednostki sektora finansów publicznych muszą zapewnić wkład własny w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych.
  • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
    Planujemy sfinansować ok. 5 projektów (dostępna pula środków wynosi 890 tys. zł, w tym 590 tys. dla organizacji pozarządowych i kościołów oraz 300 tys. zł dla jednostek sektora finansów publicznych).
  • Jakie warunki musi spełnić projekt?
    Projekt musi:

Zakres wsparcia: 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych – rynki zbytu

  • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
    W ramach tego zakresu planujemy dofinansować działania wspierające rozwój rynków usług i produktów lokalnych (w tym: tworzenie punktów dystrybucji lokalnych produktów, wsparcie techniczno – organizacyjne przedsiębiorców, mikroinkubatory przedsiębiorczości).
  • Kto może być wnioskodawcą?
    Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa.
  • Jaka może być wysokość dotacji?
    Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł.
  • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
    Wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
  • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
    Planujemy sfinansować 1 projekt (dostępna pula środków wynosi 200 tys. zł).
  • Jakie warunki musi spełnić projekt?
    Projekt musi: