Projekty Fundacji PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Projekty Fundacji PDS

 • Od pomysłu do realizacji – szkolenie dla liderów lokalnych”

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uzyskała dofinansowanie w wysokości 49 978,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX na projekt pn.„Od pomysłu do realizacji – szkolenie dla liderów lokalnych”, którego celem było przeszkolenie grupy 20 liderów lokalnych w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z tworzeniem pomysłów, inicjatyw oddolnych i ich realizacją.
W ramach projektu zrealizowano 4 warsztaty i 2 wyjazdy studyjne dla 20 liderów lokalnych z 11 gmin (Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Tuchomie) z 2 powiatów: słupskiego i bytowskiego.
Projekt realizowany był przez okres 6 miesięcy. Uczestniczenie w Projekcie umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, wzbudzenie dyskusji, zwiększenie kompetencji psychospołecznych, podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy w zakresie funduszy unijnych i szerzenie dobrych praktyk w środowisku lokalnym.

 • Przygotowanie i wydanie komiksu pt. „Wakacje w raju”

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uzyskała dofinansowanie w wysokości 99 322,00 zł w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na przygotowanie i wydanie komiksu pt. „Wakacje w raju” w wersji papierowej i elektronicznej. Celem projektu była promocja dziedzictwa kulturowego i walorów turystyczno-krajoznawczych obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”. Komiks został wydrukowany w 2 000 egzemplarzy.

 • Przygotowanie i wydanie gry edukacyjnej pt. „Partnerstwo w Dorzeczu Słupi”

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uzyskała dofinansowanie w wysokości 186 621,75 zł w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na przygotowanie i wydanie gry edukacyjnej pt. „Partnerstwo w Dorzeczu Słupi” w wersji tradycyjnej – planszowej oraz elektronicznej. Celem projektu była promocja bogactwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego i krajobrazowego obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”. Gra edukacyjna została wydana 500 egzemplarzach.

 • „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni na cele promocji dziedzictwa kulturowego i rekreacji turystycznej”

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uzyskała dofinansowanie w wysokości 284 559,76 zł w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na zagospodarowanie terenu Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni w małą infrastrukturę turystyczną w tym miejsca wypoczynkowe i rekreacyjne oraz na zorganizowanie imprezy promocyjnej. W ramach projektu powstały następujące elementy zagospodarowania terenu: alejki na polu rekreacyjnym, ciągi piesze wewnętrzne, wiata i inne elementy malej architektury, nasadzenie drzew, krzewów, żywopłotów i trawników na polu rekreacyjnym, kuchnia letnia z grillem i wędzarnią, ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne, parking na 8 stanowisk oraz wykonano elewację budynku Centrum Partnerstwa Lokalnego.

 • „Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej”, realizowany w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Programu Leader, stanowiącego Oś 4  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  We wrześniu 2014 roku 6 partnerów projektu współpracy: LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, LGD Sandry Brdy, LGD Wrzeciono, LGD Trzy Krajobrazy, LGD Kaszubska Droga oraz LGD Naszyjnik Północy podpisało umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy pt. Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej". Umowa opiewała na koszty kwalifikowalne operacji ponad  1 mln 56 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 984 tys. zł na obszarze wymienionych partnerów powstała infrastruktura turystyczna, zaprojektowana specjalnie na te potrzeby. Celem projektu jest rozwój turystyki i podniesienie jakości życia mieszkanców poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej i społecznej na obszarze realizacji projektów w okresie do końca 2014 r. oraz zwiększenie dostępności do obiektów małej infrastruktury. 

  Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi realizowała projekt w 5 lokalizacjach: w Krzyni (gmina Dębnica Kaszubska) gdzie wyremontowany został budynek socjalny oraz powstały dwa miejsca postojowe oraz tablica informacyjna o projekcie. W Gminie Słupsk w miejscowości Bierkowo powstały miejsce postoju z meblami, wieża widokowa oraz tablica informacyjna. W Gminie Kołczygłowy w Gałąźni Małej powstały trzy miejsca integracji, brama ze schodami oraz tablica informacyjna. W miejscowości Lubuń (Gmina Kobylnica) poza tablicą informacyjną turyści korzystają z wiaty z meblami (stół i krzesła) oraz miejsca chwilowego wypoczynku. Natomiast w Jamnowskim Młynie (Gmina Parchowo) powstała wiata z grillem oraz miejsce wypoczynku i tablica informacyjna. 
  LGD Wrzeciono realizowało swoją inwestycję w miejscowości Pasieka (Gmina Miastko). Powstały tam schronienie z grillem, drogowskaz oraz tablica informacyjna.