Oferta dla przedsiębiorców - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Oferta dla przedsiębiorców

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu planujemy dofinansować projekty polegające na:

   

  • Rozwoju działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw poprzez utrzymanie istniejących miejsc pracy.
  • Rozwoju działalności gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej poprzez utrzymanie istniejących miejsc pracy.
  • Podnoszenie kompetencji osób realizujących projekty polegające na rozwoju działalności gospodarczej.
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być podmiot, który spełnia warunek ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia dot. wdrażania operacji w ramach LSR, tj.:
  1. Jest osobą fizyczną, jeżeli:
  a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b) jest pełnoletnia,
  c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2),
  d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
  2. Jest osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  3. Jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (spółka kapitałowa w organizacji nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego zakresu) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
 • W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). (link do rozporządzenia)
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł.
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  Wymagany wkład własny wnioskodawcy wynosi min. 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
   
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi:

   

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu planujemy dofinansować projekty polegające na:

   

  • Rozwoju działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw poprzez tworzenie miejsc pracy.
  • Rozwoju działalności gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej poprzez tworzenie miejsc pracy.
  • Podnoszenie kompetencji osób realizujących projekty polegające na rozwoju działalności gospodarczej.
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być podmiot, który spełnia warunek ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia dot. wdrażania operacji w ramach LSR, tj.:
  1. Jest osobą fizyczną, jeżeli:
  a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b) jest pełnoletnia,
  c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2),
  d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
  2. Jest osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  3. Jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (spółka kapitałowa w organizacji nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego zakresu)
  W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). (link do rozporządzenia)
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może być wyższa niż 200 tys. zł.
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  Wymagany wkład własny wnioskodawcy wynosi min. 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
   
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi: