12/2019 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych miejsc pracy - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

12/2019 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych miejsc pracy

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:


  • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
  • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
  • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Jednym z elementów oceny jest WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W  PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020. Oceny tej dokonuje LGD za pomocą karty weryfikacji (karta weryfikacji - z dn. 29.09.2017 r.)  Dlatego prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku –  należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające, że warunki określone w tejże karcie są spełnione. Wymagane wraz z wnioskiem dokumenty różnią się w zależności od rodzaju wnioskodawcy oraz w zależności od projektu, a dokładne wytyczne w tym zakresie zawiera „Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy” (IWoPP). LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
  • W przypadku ubiegania się o pomoc na zakładanie 2.1.1.1. WSPARCIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIESZKAŃCÓW oraz 2.1.1.3. WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY obowiązkowym załącznikiem jest Biznesplan przygotowany wg tego samego wzoru. Jednakże, w przypadku ubiegania się o środki na zakładanie działalności gospodarczej prognoza finansowa obejmuje 2 lata, podczas gdy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej prognoza dotyczy 3 lat nie licząc roku dokonania przez ARiMR płatności końcowej w ramach operacji.
  • Ponadto, w razie braku jakichkolwiek innych dokumentów LGD i Urząd Marszałkowski może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.
  • Zgodnie z przyjętymi przez LGD ”KRYTERIAMI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR” – jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie czy w innych dokumentach załączonych do wniosku o przyznanie pomocy występują rozbieżne, sprzeczne ze sobą informacje, adekwatnych punktów w danym kryterium nie przyznaje się. Dlatego prosimy o zachowanie spójności danych zawartych w składanych dokumentach.
  • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD PDS w Krzyni w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naborów w trakcie przyjmowania wniosków!