Pomorski Park Wodniacki - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Pomorski Park Wodniacki

 „Pomorski Park Wodniacki” Ww. projekt włączone były 3 Lokalne Grupy Działania (LGD), których partnerstwo miało przełożyć się na przygotowanie infrastruktury odpowiedniej do posiadanych zasobów, umożliwiającej uprawianie sportów wodnych. Partnerami projektu były LGD Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, LGD Kaszubska Droga oraz LGD Trzy Krajobrazy. Koszty poniesione na ten etap przygotowania projektu współpracy wyniosły 3 143,03 zł. Etap ten polegał na spotkaniach przedstawicieli 3 LGD, podczas których omawiana była koncepcja realizacji projektu, przedstawione możliwości i zasoby każdej z grup oraz planowanie kolejnych kroków w działaniach prowadzących do realizacji zamierzonego celu. Wszyscy partnerzy przy realizacji projektu współpracy opierali się na bogactwie swojego obszaru. Lokalna infrastruktura zlokalizowana miała być przy naturalnych akwenach wodnych (rzekach, jeziorach). Lokalizacja ta i wspólna oferta w sposób bezpośredni przyczynić się miała do stworzenia na terenie Lokalnych Grup Działania „Pomorskiego Parku Wodniackiego". Projekt skierowany miał być do mieszkańców obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju wszystkich uczestniczących w projekcie Lokalnych Grup Działania, podmiotów oraz osób indywidualnych zainteresowanych turystyką wodną. W przypadku Fundacji PDS projekt miał przełożyć się na przygotowanie infrastruktury turystycznej przy Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni, gm. Dębnica Kaszubska.