O nas - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

O nas

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi to Stowarzyszenie, które powstało na bazie doświadczeń Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2007-2013. W wyniku zmian w realizacji podejścia programu LEADER to Stowarzyszenie LGD PDS będzie realizować nową Lokalną Strategię Rozwoju w ramach perspektyw finansowej 2014-2020. W skład LGD PDS wchodzi 13 gmin z dwóch powiatów: bytowskiego i słupskiego. Obszar ten zamieszkuje 105 tys. mieszkańców. Wśród członków LGD są przedstawiciele sektora publicznego – samorządy lokalne i podmioty od nich zależne, przedstawiciele sektora społecznego – lokalne organizacje pozarządowe i przedstawiciele sektora gospodarczego – firmy, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz rolniczą.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia LGD PDS jest Zebranie Delegatów, które liczy 38 osób. Organem wykonawczym LGD PDS jest Zarząd, składający się z 5 osób. Stowarzyszenie posiada również 3-osobową Komisję Rewizyjną. Organem, który odpowiada za  wybór projektów do dofinansowania jest Rada LGD, do której wybrano 15 osób reprezentujących wszystkie trzy sektory oraz obszar każdej gminy objętej działaniem LGD.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi jest złożenie Deklaracji Członkowskiej, na podstawie której  Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia oraz opłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości:


  • składka dla gmin - 0,80 zł x liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie danej gminy wg stanu
    na dzień 31.12.2012 r.

  • składka dla powiatów – 0,10 zł x liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gmin objętych LGD
    wchodzących w skład danego powiatu wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

  • składka dla innych podmiotów sektora publicznego niż wyżej wymienione – 100 zł

  • składka dla pozostałych podmiotów – 50 zł

  •  

Mapa obszaru działania LGD PDS

Dane Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi:

Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska 

Nr KRS: 0000 508 098

REGON: 222 183 997

NIP: 839-317-72-53

Konto główne (do wpłat składek członkowskich): Bank BGŻ BNP Paribas,

nr konta:  04 2030 0045 1110 0000 0394 4150

Adres do korespodencji:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

ul. Podzamcze 34, biuro nr 29, II piętro 

77-100 Bytów 

            
Dokumenty do pobrania:

Statut Stowarzyszenia LGD PDS z dn. 26.06.2024 r.

Uchwała o wysokości składek z dn. 26.06.2024 r.

Uchwała o wysokości składek z dn. 16.09.2016 r.

Uchwała o wysokości składek z dn. 6.02.2014 r.

Lista członków LGD PDS z dn. 25.04.2022 r.

Wzór deklaracji członkowskiej LGD PDS