Realizowane projekty - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Realizowane projekty

Grant jarmarki (umowa 00499-6935-UM1120855/17)

Operacja pn. „Promocja lokalnych produktów i usług na obszarze LGD PDS” mająca na celu wzmocnienie promocji lokalnych produktów, usług i dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego obszaru LGD PDS oraz integracja społeczności lokalnej poprzez wspieranie różnorodnych inicjatyw współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.