Podsumowanie wdrażania - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Podsumowanie wdrażania

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi realizując działania z zakresu „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu LEADER wdrażała w latach 2009-2015 Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze 19 gmin powiatu bytowskiego, słupskiego, lęborskiego oraz sławieńskiego. Celem LSR był rozwój potencjału społecznego, publicznego i gospodarczego Partnerstwa Dorzecze Słupi poprzez stymulowanie warunków opartych na zasobach ludzkich, kulturowych, historycznych i turystycznych występujących na tym terenie. Do realizacji strategii Partnerstwa Dorzecze Słupi przyczyniło się prawie 400 projektów, które zostały zrealizowane przez Beneficjentów Fundacji na obszarze Partnerstwa. W okresie od 2009 do 2014 roku było to prawie 20 mln zł, które Fundacja PDS przeznaczyła na organizowane konkursy dotacyjne. ¾ tej kwoty wykorzystały gminy na realizację projektów na swoim terenie, organizacje pozarządowe zrealizowały projekty na kwotę 2 836 763,61 zł, natomiast przedsiębiorcy i rolnicy wykorzystali poniżej 10% dostępnej kwoty, czyli prawie 2 mln złotych. Główne założenie zawarte w LSR Fundacji PDS, polegające na aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi w ramach PROW 2007-2013, zostało na obszarze Partnerstwa osiągnięte.

 

Cele ogólneBudżet,celów ogólnychPrzedsięwzięciaBudżet przedsięwzięćLiczba zrealizowanych operacji
Cel ogólny 1
Przyspieszenie rozwoju gospodarczego przez wykorzystanie zasobów lokalnych
14 325 675,60 złPrzedsięwzięcie 1.1.Rozwój sieciowych produktów turystyki wiejskiej7 874 498,96 zł385
Przedsięwzięcie 1.2.Zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i rozwój produktów lokalnych4 198 317,93 zł
Przedsięwzięcie 1.1.A.Rozwój , promocja i popularyzacja innowacyjnych form aktywności turystycznej na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi2 252 858,71 zł
Cel ogólny 2
Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia
5 204 299,75 złPrzedsięwzięcie 2.1.Aktywne Dorzecze Słupi354 088,98 zł
Przedsięwzięcie 2.1.A.Zielone, zdrowe i innowacyjne Partnerstwo Dorzecze Słupi1 651 376,24 zł
Przedsięwzięcie 2.2.Imprezy integracyjne i promocja680 380,19 zł
Przedsięwzięcie 2.3.Klasyczna odnowa wsi2 518 454,34 zł