19/2021 - Premia na zakładanie działalności gospodarczej - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

19/2021 - Premia na zakładanie działalności gospodarczej

Sprostowanie w wyniku weryfikacji ogłoszenia o konkursie dla naboru 19/2021 (poprawna treść załącznika nr 3 do ogłoszenia "planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki")

Lista operacji wybranych / niewybranych do dofinansowania po weryfikacji protestów (dla których odpowiedź ZW wpłynęła po 12.07.2021 r.) (data publikacji: 29 lipca 2021 r.) - lista ostateczna po weryfikacji wszystkich protestów złożonych w LGD PDS dla naboru 19/2021

Informacja po weryfikacji protestów  (rozpatrzenie z dnia 26 lipca 2021 r.)

Lista operacji wybranych / niewybranych do dofinasowania po weryfikacji protestów (dla których odpowiedź ZW wpłynęła przed 12.07.2021 r.) (data publikacji: 16 lipca 2021 r.)

Informacja po weryfikacji protestów (rozpatrzenie z dnia 12 lipca 2021 r.)

Informacja po weryfikacji protestów (rozpatrzenie z dnia 26 maja 2021 r.)

Lista operacji wybranych / niewybranych do dofinansowania w ramach zakresu 2.1.1.1. (data publikacji: 10.05.2021 r.) (aktualizacja z dn. 08-07-2021 r.) - po korekcie

Lista operacji wybranych / niewybranych do dofinansowania w ramach zakresu 2.1.1.1. (data publikacji: 10.05.2021 r.) (aktualizacja z dn. 08-07-2021 r.)

Lista operacji po ocenie zgodności z LSR w ramach zakresu 2.1.1.1. (data publikacji: 10.05.2021 r.) (aktualizacja z dn. 08-07-2021)

Lista operacji po ocenie wstępnej (data publikacji: 06.04.2021 r.)

Lista operacji złożonych w konkursie (data publikacji: 17.03.2021 r.)

 

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

UWAGA!!!
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

  • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.

  • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

  • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Jednym z elementów oceny jest WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W  PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020. Oceny tej dokonuje LGD za pomocą karty weryfikacji (karta weryfikacji - z dn. 29.09.2017 r.)  Dlatego prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku -  należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające, że warunki określone w tejże karcie są spełnione. Wymagane wraz z wnioskiem dokumenty różnią się w zależności od rodzaju wnioskodawcy oraz w zależności od projektu, a dokładne wytyczne w tym zakresie zawiera „Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy” (IWoPP). LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.

  • W przypadku ubiegania się o pomoc na zakładanie 2.1.1.1. WSPARCIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIESZKAŃCÓW oraz 2.1.1.3. WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY obowiązkowym załącznikiem jest Biznesplan przygotowany wg tego samego wzoru. Jednakże, w przypadku ubiegania się o środki na zakładanie działalności gospodarczej prognoza finansowa obejmuje 2 lata, podczas gdy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej prognoza dotyczy 3 lat nie licząc roku dokonania przez ARiMR płatności końcowej w ramach operacji.

  • Ponadto, w razie braku jakichkolwiek innych dokumentów LGD i Urząd Marszałkowski może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.

  • Zgodnie z przyjętymi przez LGD ”KRYTERIAMI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR” - jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie czy w innych dokumentach załączonych do wniosku o przyznanie pomocy występują rozbieżne, sprzeczne ze sobą informacje, adekwatnych punktów w danym kryterium nie przyznaje się. Dlatego prosimy o zachowanie spójności danych zawartych w składanych dokumentach.
  • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy na konsultacje drogą elektroniczną lub telefonicznie z pracownikami biura LGD PDS w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Jeżeli taki kontakt jest nie możliwy, to prosimy o umównienie się naspotkanie tylko w uzasadnionych przypadkach. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naborów w trakcie przyjmowania wniosków!