11/2018 - Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

11/2018 - Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych

Konkurs 11/2018 - Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych pozostaje bez rozstrzygnięcia z powodu braku złożonych ofert. 

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM: