Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS

Lista Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS

23. XXIII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS - 02 czerwca 2023 r.

3. III Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS – 17 czerwca 2016 r.

Protokół z III Zebrania Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS

Uchwała w sprawie w przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016-2023

Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016-2023

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu Rady LGD

Załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady LGD

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi

Załącznik do uchwały w spawie przyjęcia zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia zmian w procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w procedurach wyboru i oceny operacji własnych

Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia zmian w procedurach wyboru i oceny operacji własnych

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi

Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi za 2015 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi za rok 2015 r.

Uchwała w sprawie przeznaczenia zysków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi za rok 2015 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wypłacania diet członkom Władz Stowarzyszenia LGD PDS

Uchwała w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi do Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć LEADER