Oferta dla organizacji - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Oferta dla organizacji

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu planujemy finansować:

  • Zadania wzmacniające lokalnych liderów zmiany i animatorów dotyczące aktywizacji i organizowania społeczności lokalnej.
  • Działania związane z współpracą, formalnych i nieformalnych grup mieszkańców (w tym wsparcie przygotowania i realizacji sieciowych projektów współpracy).
  • Wypracowanie sposobów, narzędzi współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną.
  • Przewiduje się możliwość realizacji ww. zadań w formie projektów własnych LGD lub w formie grantów powierzanych lokalnym organizacjom.
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa.
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł.
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  Wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować 4 projekty (dostępna pula środków wynosi 200 tys. zł).
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi:

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu dofinansowaniu podlegają projekty których celem jest wspieranie wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców, w tym:

   

  • Wspieranie wszelkiej działalności świetlic (w tym remonty i wyposażenie świetlic na potrzeby organizowanych działań, wymiany między świetlicami, dowóz na zajęcia, tworzenie „uniwersytetów” oraz inne innowacyjne, interaktywne formy pozaszkolnej edukacji, tworzenie infrastruktury edukacji pozaszkolnej i jej organizacja).
  • Doposażenie grup społecznych, zespołów (w tym w instrumenty, stroje)
  • Wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych (w tym: organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży).
  • Działania służące przygotowaniu mieszkańców do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
  • Akcje i działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin).
  • Inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne.
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa nieprowadząca działalności gospodarczej.
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć:

   

  • w przypadku szkoleń – 10 tys. zł
  • w przypadku pozostałych inicjatyw – 25 tys. zł
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  Wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować 95 projektów (dostępna pula środków wynosi 1 mln 500 tys. zł, w tym 300 tys. zł na szkolenia oraz 1 mln 200 tys. zł na pozostałe inicjatywy).
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi:

   

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu dofinansowaniu podlegają projekty polegające na utworzeniu zewnętrznych siłowni, a zatem mogą to być projekty budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej o takiej funkcji.
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa nieprowadząca działalności gospodarczej.
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 25 tys. zł.
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  Wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować 13 projektów (dostępna pula środków wynosi 300 tys. zł).
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi:

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu planujemy dofinansować projekty typu:

   

  • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w wyniku realizacji projektów polegających w szczególności na remoncie lub tworzeniu placów, terenów zielonych, parków, miejsc wypoczynkowych, tras spacerowych, nordic walking, tworzenie siłowni zewnętrznych, itp.
  • Rozwój szlaków turystycznych (infrastruktura i oznakowanie ścieżek i szlaków turystycznych, w tym zapewnienie dostępu do WC i śmietników na szlakach).
  • Utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (w tym: odnowienie oznakowania tras turystycznych oraz odnowienie i posadowienie nowej, uzupełniającej, infrastruktury turystycznej).
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa lub jednostka sektora finansów publicznych.
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł.
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  • W przypadku organizacji pozarządowej wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
  • Jednostki sektora finansów publicznych musza zapewnić wkład własny w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować ok. 14 projektów (dostępna pula środków wynosi 1 mln 34 tys. zł dla organizacji pozarządowych).
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi:

   

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu planujemy dofinansować projekty typu:

   

  • Remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturalnego i historycznego.
  • Tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego.
  • Wszelkie zadania na rzecz zachowania parków podworskich i cmentarzy jako elementu dziedzictwa lokalnego.
  • Wsparcie niekomercyjnych pracowni rzemieślniczych związanych z dziedzictwem lokalnym.
  • Inne projekty związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych lub jednostka sektora finansów publicznych.
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć:

   

  • w przypadku organizacji pozarządowej albo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych – 50 tys. zł
  • w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 130 tys. zł
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  • W przypadku organizacji pozarządowej wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
  • W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych wymagany wkład własny wynosi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych.
  • Jednostki sektora finansów publicznych muszą zapewnić wkład własny w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować 2 projekty (dostępna pula środków wynosi 329 171,80 zł dla organizacji pozarządowych i kościołów).
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi:

   

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu planujemy dofinansować działania wspierające rozwój rynków usług i produktów lokalnych (w tym: tworzenie punktów dystrybucji lokalnych produktów, wsparcie techniczno – organizacyjne przedsiębiorców, mikroinkubatory przedsiębiorczości).
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa.
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł.
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  Wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować 1 projekt (dostępna pula środków wynosi 200 tys. zł).
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi:

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu dofinansowaniu podlegają zadania takie jak:

  • Wspieranie współpracy producentów lokalnych produktów i usług.
  • Wsparcie przedsięwzięć promujących lokalne produkty, usługi (w tym promocja lokalnych wytwórców, usługodawców, turystyki, rękodzieła, utworzenie zintegrowanej bazy produktów/usług lokalnych i producentów/usługodawców).
  • Wsparcie specyficznej dla LSR imprezy w formie targu (tzw. Jarmark Pomorski).
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł.
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  Wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować 8 projektów (dostępna pula środków wynosi 300 tys. zł).
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi:

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu dofinansowaniu podlegają zadania takie jak:

  • Promocja obszaru pod wspólną marką lokalną.
  • Wypracowanie systemu identyfikacji i nagradzania produktów/przedsięwzięć certyfikowanych wspólną marką lokalną.
  • Podnoszenie jakości zarządzania marką lokalną Zielone Serce Pomorza.
  • Przewiduje się możliwość realizacji ww. zadań w formie projektów własnych LGD lub w formie grantów powierzanych lokalnym organizacjom.
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł.
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  Wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować 6 projektów (dostępna pula środków wynosi 300 tys. zł).
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi: