Oferta dla samorządów - PDS

Skip to main content
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Oferta dla samorządów

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu planujemy dofinansować projekty typu:

   

  • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w wyniku realizacji projektów polegających w szczególności na remoncie lub tworzeniu placów, terenów zielonych, parków, miejsc wypoczynkowych, tras spacerowych, nordic walking, tworzenie siłowni zewnętrznych, itp.
  • Rozwój szlaków turystycznych (infrastruktura i oznakowanie ścieżek i szlaków turystycznych, w tym zapewnienie dostępu do WC i śmietników na szlakach).
  • Utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (w tym: odnowienie oznakowania tras turystycznych oraz odnowienie i posadowienie nowej, uzupełniającej, infrastruktury turystycznej).
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa lub jednostka sektora finansów publicznych.
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 130 tys. zł.
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  W przypadku organizacji pozarządowej wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
  Jednostki sektora finansów publicznych musza zapewnić wkład własny w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować ok. 14 projektów (dostępna pula środków wynosi 1 mln 172 tys. zł dla jednostek sektora finansów publicznych).
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi:

   

 

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu planujemy dofinansować projekty typu:

   

  • Remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturalnego i historycznego.
  • Tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego.
  • Wszelkie zadania na rzecz zachowania parków podworskich i cmentarzy jako elementu dziedzictwa lokalnego.
  • Wsparcie niekomercyjnych pracowni rzemieślniczych związanych z dziedzictwem lokalnym.
  • Inne projekty związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych lub jednostka sektora finansów publicznych.
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć:

   

  • w przypadku organizacji pozarządowej albo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych – 160 tys. zł
  • w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 300 tys. zł
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  • W przypadku organizacji pozarządowej wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
  • W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
  • Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych wymagany wkład własny wynosi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych.
  • Jednostki sektora finansów publicznych muszą zapewnić wkład własny w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować ok. 5 projektów (dostępna pula środków wynosi 890 tys. zł, w tym 590 tys. dla organizacji pozarządowych i kościołów oraz 300 tys. zł dla jednostek sektora finansów publicznych).
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi:

   

 • Jakie projekty mogą podlegać dofinansowaniu?
  W ramach tego zakresu planujemy dofinansować działania wspierające rozwój rynków usług i produktów lokalnych (w tym: tworzenie punktów dystrybucji lokalnych produktów, wsparcie techniczno – organizacyjne przedsiębiorców, mikroinkubatory przedsiębiorczości).
 • Kto może być wnioskodawcą?
  Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa.
 • Jaka może być wysokość dotacji?
  Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł.
 • Jaka jest wymagana wysokość wkładu własnego?
  Wkład własny wynosi minimum 1% kosztów kwalifikowalnych.
 • Ile projektów zostanie sfinansowanych?
  Planujemy sfinansować 1 projekt (dostępna pula środków wynosi 200 tys. zł).
 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt musi: